fbpx

Правила користуванням сайту

Правила користуванням сайту

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

Цей Договір, в якому одна сторона – фізична особа-підприємець Бенько Ліана Степанівна (далі– Виконавець), яка діє від власного імені на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (номер запису про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до ЄДР: 2 120 000 0000 012880 від 05.12.2019 року), з одного боку,

і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання інформаційних послуг на визначених Договором умовах. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники безумовно та беззастережно приймають умови цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень, а цей Договір в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України вважається укладеним.

 

 1. Загальні положення

1.1 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на веб-сайті Виконавця (https://www.lianabenko.com) і в обов’язковому порядку пропонується для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.3. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.4. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.5. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця  https://www.lianabenko.com;

– оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Виконавця  https://www.lianabenko.com;

– заповнення реєстраційної форми, форми завантаження файлу, що розміщені на відповідних сторінках веб-сайту Виконавця  https://www.lianabenko.com;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на веб-сайті https://www.lianabenko.com.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

 

 1. Терміни і визначення

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті https://www.lianabenko.com.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга  або декілька Послуг у сфері інформаційнихпослуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://www.lianabenko.com, що проводяться у форматі групової роботи.

 

«Замовник» – будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://www.lianabenko.com та акцептувала даний Договір з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи.

«Виконавець» – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає інформаційні послуги та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Веб-сайт» – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://www.lianabenko.com, який є основним джерелом інформування Замовників та належить ФОП Бенько Л.С.

«Логін» (унікальне ім’я) – символьний код, який використовується для роботи із системою. Надається Замовнику один раз при замовленні Послуг та укладенні цього Договору, є унікальним для кожного Замовника і зберігається за ним на постійній основі.

«Система» – сукупність програмно-інформаційних засобів, що знаходяться на веб-сайті https://www.lianabenko.com та інших інформаційних ресурсах мережі Інтернет та належать ФОП Бенько Л.С.

 

 1. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику інформаційні Послуги у вигляді доступу до психологічних послуг та навчальних матеріалів, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги згідно обраного періоду та пакету послуг.

3.2. Послуги надаються шляхом присвоєння Замовнику унікального імені (логіну) та паролю, а також програмного забезпечення, що дозволяє Замовнику отримати доступ до сайту https://www.lianabenko.com

3.3. Детальний опис послуги розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця  https://www.lianabenko.com.

3.4. «LIFE коучинг-центр» (сайт https://www.lianabenko.com ) є об’єктом права інтелектуальної власності автора Ліани Бенько. Правова охорона даного об’єкту встановлена чинним законодавством України та міжнародними договорами. Виконавець гарантує наявність у нього правомочностей, що є необхідними для виконання умов Договору.

 

 1. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Права виконавця

4.1.3. Змінювати склад, порядок, умови та ціни надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті https://www.lianabenko.com.

4.1.2. Вимагати від Замовника належного виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених цим Договором і припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору.

4.1.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі завершення періоду, який був оплачений Замовником.

4.1.4. Припинити надання послуг Замовнику (тимчасово чи на постійній основі) без повернення грошових коштів та вимагати письмових пояснень від Замовника у випадках невиконання ним зобов’язань, передбачених п.5.2. цього Договору, а також у разі:

— якщо виконавець вважає, що будь-які дії, що вчинялись Замовником через Послуги, що надавались йому на виконання умов цього Договору, заподіяли чи могли заподіяти шкоду Виконавцю чи іншим Замовникам;

— у випадку пошкодження чи спроби пошкодження засобів захисту Системи, а також у разі несанкціонованого використання програмного забезпечення у склад власних розробок Замовника;

— при розміщенні чи оприлюдненні у будь-який спосіб Замовником наклепницької інформації щодо Виконавця, чи вчинення Замовником інших дій, спрямованих на перешкоджання нормальній діяльності Виконавця

4.1.3. Використовувати матеріали (фото, відео, аудіозаписи), отримані в результаті надання Послуг (при проведення майстер-класів, вебінарів, тренінгів, уроків etc.) на свій розсуд, в тому числі і з метою надання Послуг іншим Замовникам, за умови дотримання загальних засад конфіденційності.

4.2. Обов’язки Виконавця.

4.2.1. Дотримуватись умов цього Договору

4.2.2. Надавати Замовнику Послуги протягом періоду, за який було внесено оплату

4.2.3. Надавати Замовнику навчальні матеріали та консультації, що стосуються надання Послуг впродовж робочого часу, що визначений розкладом роботи Виконавця

4.2.4. Дотримуватись загальних засад конфіденційності щодо інформації отриманої від Замовника при реєстрації, а також по відношенню до відомостей, отриманих від Замовника в процесі надання Послуг. Вище вказана конфіденційна інформація може бути розкрита за запитами правоохоронних чи юрисдикційних органів держави, отриманих Виконавцем у встановленому чинним законодавством порядку.

 

 1. Права та обов’язки Замовника

5.1. Права Замовника

5.1.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності із умовами цього Договору

5.1.2. Отримати доступ до матеріалів та результатів надання Послуг, що розміщені у особистому кабінеті Замовника, протягом року  з дня укладення цього Договору

5.1.3. З будь-яких питань, пов’язаних із виконанням цього Договору (в тому числі претензії щодо якості Послуг), надсилати Виконавцю у письмовій формі, використовуючи електронну адресу Виконавця , котра розміщена на веб-сайті https://www.lianabenko.com

5.2. Обов’язки Замовника

5.2.1. Виконувати умови цього Договору;

5.2.2. Надати Виконавцю правдиві особисті дані та іншу інформацію, що необхідна для виконання цього Договору

5.2.3. Сплатити вартість Послуг у відповідності до прейскуранту цін веб-сайту https://www.lianabenko.com

5.2.4. Самостійно ознайомлюватись із інформацією щодо умов обслуговування, надання Послуг та цін на веб-сайті https://www.lianabenko.com

5.2.5. Забезпечувати неможливість використання логіна та паролю, які надані Виконавцем для доступу до веб-сайту https://www.lianabenko.com, третіми особами. У випадку несанкціонованого доступу третіми особами до веб-сайту https://www.lianabenko.com із використанням логіну та паролю Замовника, до Замовника може бути застосовано відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 10(десяти) кратної вартості замовлених Послуг.

5.2.6. Не передавати будь-які відомості, навчальні матеріали чи інформацію, отриману в процесі отримання Послуг чи як їх результат, третім особам.

5.2.7. При здійсненні звернення до служби технічної допомоги Виконавця використовувати електронну адресу, що вказувалась при замовленні Послуг та повідомляти свій логін і інші ідентифікаційні дані, що будуть необхідні для підтвердження права на доступ.

5.2.8. Надати Виконавцю дозвіл на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних у відповідності  ЗУ «Про захист персональних даних»

 

 1. Порядок надання Послуг

5.1. При наданні послуг вперше:

5.1.1. Замовник самостійно здійснює процедуру реєстрації на веб-сайтіhttps://www.lianabenko.com у розділі «Реєстрація» та отримує унікальний логін та пароль, використовуючи які,отримує доступ до навчальних матеріалів, що розміщені на веб-сайті https://www.lianabenko.com.

5.1.2. Замовник отримує рахунок на здійснення оплати Послуг на веб-сайті https://www.lianabenko.com у розділі«Поповнення рахунку» від Виконавця на електронну адресу, вказану при реєстрації.Порядок та процедура здійснення оплати передбачена розділом 6 цього Договору.

5.1.3. Після здійснення оплати Замовником виставленого рахунку та отримання Виконавцем усієї суми на розрахунковий рахунок Виконавця,Замовнику надається доступ до оплачених програм Системи. Доступ надається з першого дня оплати Замовником виставленого рахунку по останній день періоду, вказаного у домовленості між Замовником та Виконавцем.

5.2. При повторному наданні Послуг:

5.2.1. Для відновлення доступу до Системи, Замовник отримує рахунок на здійснення оплати від Виконавця на електронну адресу, вказану при реєстрації. Порядок та процедура здійснення оплати передбачена розділом 6 цього Договору

5.2.2. Після здійснення оплати Замовником отриманого рахунку та отримання Виконавцем усієї суми на розрахунковий рахунок Виконавця, Замовнику надається доступ до ресурсів сайту Системи. Доступ надається з першого дня оплати Замовником виставленого рахунку.

5.2.3. Після закінчення оплаченого Замовником періоду надання Послуг, його доступ до веб-сайту https://www.lianabenko.com продовжує діяти на протязі 1(одного) року з моменту припинення періоду надання Послуг.

 

 1. Вартість Послуг та порядок їх оплати

6.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається у відповідності до діючих тарифів та умов оплати, що розміщені на веб-сайті  https://www.lianabenko.com. Ціни на Послуги вказані у національній валюті України.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються тільки при виконанні умови повної оплати виставленого рахунку за наявності зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця

6.4. Датою початку надання послуг вважається дата початку періоду, що вказана у наданому Замовнику рахунку.

6.5. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити ціни на надання Послуг та ввести нові тарифи. Датою набрання чинності нових цін та тарифів вважається дата їх публікації на веб-сайті https://www.lianabenko.com.

За 30 (тридцять) днів до введення нових цін та тарифів, Виконавець повинен повідомити про це Замовника, шляхом направлення електронного повідомлення на електронну адресу Замовника, котру він вказав при здійсненні реєстрації на веб-сайті https://www.lianabenko.com

У випадку зміни ціни чи тарифів, раніше внесена Замовником оплата перегляду чи перерахуванню не підлягає.

6.6. У разі відмови Замовника від надання йому Послуг до закінчення проплаченого періоду, йому може бути повернута вартість невикористаних Послуг. В даному випадку, під невикористаними Послугами мається на увазі виключно не надані Виконавцем, та не отримані Замовником індивідуальні консультації, що були оплачені на виконання умов цього Договору.

6.7. У разі відмови Замовника від надання йому Послуг до закінчення проплаченого періоду у вигляді участі у груповій роботі, вартість неотриманих Замовником Послуг не повертається, крім випадків дії непереборної сили.

6.8. У разі відмови Замовника від надання йому Послуг до закінчення проплаченого періоду, здійснюється перерахунок оплати наданих Замовнику Послуг шляхом визначення вартості наданих Послуг за цінами та тарифами, чинними на момент укладення цього Договору, без врахування наданих Виконавцем пільг та знижок щодо формування вартості наданих Послуг. Крім того, Виконавець має право на утримання із суми повернутих коштів 5 (п’яти) відсотків від загальної суми вартості Послуг, що були оплачені Замовником.

6.9. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснення розрахунків із Виконавцем.

 1. Умови конфіденційності

7.1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв’язку з виконанням Договору, у тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною.

7.2. Сторони погоджуються не розкривати та не розголошувати повністю чи частково інформацію, що є конфіденційною, а також не передавати інформацію з питань, пов’язаних з виконанням цього Договору, без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків надання інформації уповноваженим державним органам в порядку та у випадках, визначених чинним законодавством України, а також за винятком випадків, коли розкриття інформації витікає із суті доручення Замовника за цим Договором, при цьому розкриття здійснюється в обсязі, необхідному для виконання цього Договору.

 

 1. Відповідальність сторін

8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням умов даного Договору.

8.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, покладені на неї відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

8.3. Замовник несе відповідальність за зміст, повноту та достовірність інформації, яку він направляє з Особистого кабінету. Замовник приймає на себе всі можливі ризики, пов’язані з наданням ним помилкових або неточних даних.

8.4. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за затримки або перебої у наданні Послуг, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, такі як ушкодження систем передавання поза локальною мережею Виконавця, неприступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Виконавця.

8.5. Виконавець не несе відповідальність у разі неналежного надання послуг, якщо неналежне виконання є наслідком порушень умов даного Договору з боку Замовника.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про надання Виконавцем послуг.

8.7. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

 

 1. Інші умови

9.1. Порядок врегулювання спорів

9.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням умов цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін, котрі відбуваються у письмовій формі із використанням поштової чи електронної адрес, що розміщені на веб-сайті Виконавця https://www.lianabenko.com

9.1.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем у передбачені законодавством строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

9.1.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

9.2. Прикінцеві положення

9.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого строку надання Послуг.

9.2.2. Всі зміни до цього Договору, а також зміни тарифів на Послуги,  публікуються на веб-сайті Виконавця https://www.lianabenko.comта про них повідомляється Замовника шляхом направлення організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника.

9.2.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 10 календарних днів з моменту повідомлення про них.

9.2.4. Замовники вважаються повідомленими про зміни до Договору за умови виконання Виконавцем п. 9.2.2. даного Договору.

9.2.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників одночасно.

 

 1. Строк дії договору та умови його припинення

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником умов цього Договору та діє протягом строку обраної Послуги Виконавця, зазначеного в інформації щодо діючих тарифів Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця https://www.lianabenko.com

10.2. О 24 год. 00 хв останнього дня оплаченого строку, протягом якого надавались Послуги, Виконавцем проводиться автоматичне припинення надання Послуг шляхом деактивації наданого раніше логіну та паролю для доступу до матеріалів веб-сайту https://www.lianabenko.com.

10.3. Пролонгація Договору на наступний строк  відбувається за умови оплати вартості Послуг Виконавця відповідно до умов даного Договору.

 

 1. Заключні положення

11.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

11.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

 

 1. Реквізити виконавця

Фізична особа-підприємець Бенько Ліана Степанівна

ІПН – 2714818160

e-mail  liana.lifecouch@gmail.com

В АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку, код банку 336677)

відкрито рахунок: № UA 343366770000026003052555813

Scroll to Top